Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Profielschets directeur KWS Hardinxveld-Giessendam

DOOR: Dick Both

16 januari 2021

Rond de zomervakantie van 2021 zal de huidige directeur, de heer Brauns, afscheid nemen als directeur van de school. Het bestuur van de vereniging hoopt na een zorgvuldig traject van werving en selectie een geschikte opvolger te vinden die in staat is de in 1909 opgerichte school ook de komende jaren te leiden.

Typering van de school

De KWS is een school met de Bijbel; Gods Woord is uitgangspunt voor ons handelen. Het geeft richting aan de schoolontwikkeling en de omgang met elkaar. De kinderen die de school bezoeken hebben globaal de volgende achtergrond:

Het percentage leerlingen met een gewicht (vanwege het opleidingsniveau van de ouder(s)) ligt rond 3%.

Het onderwijs op de KWS wordt gegeven in een nieuw en goed geoutilleerd schoolgebouw in Hardinxveld-Giessendam. De leerlingen die de school bezoeken komen voor het overgrote deel uit deze burgerlijke gemeente en zijn kerkelijk verbonden aan de hierboven genoemde kerkverbanden. Deze kerkverbanden zijn ook vertegenwoordigd in het bestuur van de vereniging. Jaarlijks voert dit bestuur met de directeur gesprekken met afgevaardigden van de kerkenraden van deze kerkverbanden. Deze gesprekken hebben als doel de relatie te onderhouden en af te stemmen.

De school is bestuurlijk aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) en in het kader van Passend Onderwijs bij Berséba, het landelijk Reformatorisch Samenwerkingsverband.

Het motto van de school is ‘Samen waarde(n)vol leren’. De doelstellingen zijn gericht op drie domeinen: Kwaliteit, Waarden en Samen. We zetten ons graag professioneel in voor organisatorische, communicatieve en onderwijsinhoudelijke werkprocessen binnen de school.

De leerlingen, het team en het MT

De ruim 400 leerlingen ontvangen onderwijs van een team van onderwijsprofessionals. Naast leerkrachten werken er op onze school leraarondersteuners en onderwijsassistenten. Er zijn leerkrachten die een speciale rol hebben als specialist (rekenen, taal en begaafdheid). We hebben in elke bouw een Intern Begeleider. Ook zijn een managementassistente en een conciërge aan de school verbonden.

Het MT bestaat uit de directeur, adjunct-directeur en 3 teamleiders (bovenbouw, middenbouw en onderbouw). Afgelopen jaar hebben we de keuze gemaakt om meer ruimte te geven aan de principes van het Rijnlands denken. Deze veranderingen willen we de komende jaren meer zichtbaar maken in de praktijk.

Het onderwijs op de KWS

De KWS is een school, gebouwd op het fundament van Gods Woord, waar de Bijbel het gedrag en handelen van personeelsleden en leerlingen doortrekt. Het onderwijs biedt de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces. Het wordt afgestemd op de ontwikkeling van onze leerlingen. We richten ons daarbij op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het verwerven van noodzakelijke kennis van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en creativiteit. Hierbij maken we gebruik van alle daartoe geschikte (hulp)middelen, passend bij de identiteit van de school.

Dit alles doen we in het besef dat onze leerlingen opgroeien in een open samenleving met verschillende culturen. We bereiden onze leerlingen voor op het innemen van een plaats in deze 21e-eeuwse samenleving.

Plannen voor de toekomst

De KWS – onder leiding van haar huidige en nieuwe directeur – is enthousiast bezig de ambities van het schoolplan 2019-2023 op hoofdlijnen waar te maken. De doelstellingen richten zich op drie belangrijke thema’s: Kwaliteit, Waarden en Samen. In het schoolplan voor de periode 2019-2023 worden de doelstellingen verder uitgewerkt in jaarplannen.

Met het team en de toezichthouders is nagedacht over de thema’s die de komende jaren in ieder geval de aandacht vragen van onze nieuwe directeur. De voortdurende verbetering van passend onderwijs voor onze leerlingen is daarbij een belangrijk thema, zowel binnen de school als in het leggen van contacten buiten de school. Om onze hoge ambities waar te maken is voortdurende professionalisering van de man of vrouw voor de klas nodig.

Onze nieuwe directeur

De Bijbel vormt het Kompas voor onze schoolleider. Vanwege de breedte van onze achterban is de directeur in staat om af te stemmen op de breedte van de achterban, de participerende kerken en de verschillende collega’s in de school.

De directeur van onze school is het gezicht van de school. De directeur vervult in meerdere opzichten een spilfunctie: tussen school en ouders, kerken en allerlei partijen, maar evengoed tussen managementteam en leraren. Op onze school is de directeur – samen met de teamleiders – integraal verantwoordelijk voor alles wat er binnen de school plaatsvindt.

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van alles wat speelt binnen de school. Hiertoe handelt de directeur vanuit het bestuursreglement met mandaat. Het bestuur van de vereniging fungeert als toezichthouder.  

We verwachten dat onze nieuwe directeur:

Onze nieuwe directeur:

Inschaling en salariëring

Informatie over het traject van werving en selectie

Wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend, informatief (digitaal en/of live) bezoek aan de school, neem dan contact op met de huidige directeur, dhr. V.M. Brauns, tel. 06 – 33 14 83 66.

Sollicitaties ontvangen we graag uiterlijk 1 februari 2021 op het e-mailadres van de secretaris van de schoolvereniging: [email protected].

De planning van deze procedure is als volgt:

Bij deze sollicitatieprocedure laten wij ons adviseren door drs. D.D. Both van het bureau Both & De Bruijn; leiderschap ontwikkelen.

De school is bestuurlijk aangesloten bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), de VGS-sollicitatiecode is van toepassing.

Om een uitgebreider beeld van de school te krijgen zijn de volgende documenten op te vragen:

Contactpersonen voor nadere informatie:

Delen

Both en De Bruijn Beeldmerk